202005319/04-06-2020

29 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.686 (202005319/04-06-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202005865 26/6/2020 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202005319/4.6.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΛΗΝ469Β7Τ-Β6Υ), στο πλαίσιο […]
4 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.686 (202005319/04-06-2020)

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο Future Proofing the Connected World: A Quantum-Resistant (FutureTPM)» […]