202005346/04-06-2020

26 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.217 (202005346/04-06-2020)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του με Αρ. Πρωτ.: 202005811 /25-06-2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202005346 – 04/06/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Ι2Σ469Β7Τ-Κ7Φ), στο […]
4 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.217 (202005346/04-06-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΣΥΣΥΦΟΣ«Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Υψηλής Απόδοσης και Αξιοπιστίας για […]