202005362/05-06-2020

26 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.192 (202005362/05-06-2020)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του με Αρ. Πρωτ. 202005810/25-06-2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202005362 – 05/06/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : 6ΓΕΤ469Β7Τ-Ψ7Σ), στο […]
5 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.192 (202005362/05-06-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Ενσωματωμένων Λύσεων ασφάλειας για τεχνολογίες […]