202005720/24-06-2020

23 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.496 (202005720/24-06-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202007096-23/07/2020 (ΑΔΑ: 6Ρ2Μ469Β7Τ-7ΡΔ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202005720/24.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΟΘΠ469Β7Τ-ΧΗ3), στο […]
25 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.496 (202005720/24-06-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο εξωτερικό συνεργάτη-ερευνητή με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2022. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να […]