202005872/26-06-2020

23 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.088 (202005872/26-06-2020)

των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ202005872/26-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω80Τ469Β7Τ-ΩΛΔ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «C.088 Erasmus+/KA107: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων για το 2019 […]
26 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.088 (202005872/26-06-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από 01/09/2020 έως 31/08/2021, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της συνολικής διάρκειας […]