202006510/09-07-2020

12 Οκτωβρίου 2020

Οριστικά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.341 (202006510/09-07-2020) για τη Θέση 33

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202009929/12.10.2020 (ΑΔΑ: ΡΟ85469Β7Τ-ΣΝΔ) οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006510/09.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Δ27469Β7Τ-ΞΑ2), στο πλαίσιο […]
5 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.341 (202006510/09-07-2020) για τη Θέση 33

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202009767/05.10.2020 (ΑΔΑ: 67ΓΜ469Β7Τ-ΤΔΟ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006510/09.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Δ27469Β7Τ-ΞΑ2)
5 Οκτωβρίου 2020

Οριστικά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.341 (202006510/09-07-2020) για τις Θέσεις 1-32

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202009763/05.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΧ51469Β7Τ-Χ3Υ) οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006510/09.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Δ27469Β7Τ-ΞΑ2)
16 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.341 (202006510/09-07-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202008924/16.09.2020 (ΑΔΑ: 65ΟΤ469Β7Τ-ΒΝΧ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006510/09.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Δ27469Β7Τ-ΞΑ2).
9 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.341 (202006510/09-07-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ), θα υλοποιήσει κατά το διάστημα από 01/10/2020 – 31/12/2021 την Πράξη με και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο […]