202006604/14-07-2020

9 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.496 (202006604/14-07-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202008784-09/09/2020 (ΑΔΑ: 9ΘΩ4469Β7Τ-044) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006604/14.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΘΞΠ469Β7Τ-0Ν8), στο […]
14 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.496 (202006604/14-07-2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο εξωτερικό συνεργάτη για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Towards an Automated and exPlainable ATM System – […]