202006695/16-07-2020

11 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.215 (202006695/16-07-2020)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του από 04.09.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202006695/16.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ2ΥΗ469Β7Τ-ΘΗΒ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με […]
16 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.215 (202006695/16-07-2020)

Ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.)  του Πανεπιστημίου  Πειραιώς  με  την  επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «CityZEN – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών και παροχής […]