202006756/17-07-2020

4 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.085 (202006756/17-07-2020)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του από 26.08.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202006756/17.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧΕΘ469Β7Τ-ΔΨ0), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με […]
17 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.085 (202006756/17-07-2020)

«Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «MHTIΣ: Τεχνολογίες πολυτροπικής μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας σήματος από ετερογενείς πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων υποδομών […]