202008182/07-08-2020

11 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.494 (202008182/07-08-2020)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202008182/07.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ05Φ469Β7Τ-ΕΑΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με  τίτλο beHEALTHIER […]
7 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.494 (202008182/07-08-2020)

Ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.)  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  με  την  επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ   –   Β’   Κύκλος»   (ΕΣΠΑ   2014-2020)   υλοποιεί  το  εγκεκριμένο   ερευνητικό  έργο  […]