202009542/01-10-2020

27 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.141 (202009542/01-10-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202010348/27-10-2020(ΑΔΑ:99Β7469Β7Τ-ΨΥ1)προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρ. 202009542/01-10-2020Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(ΑΔΑ:ΡΒ9Γ469Β7Τ-3ΓΒ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.143CitySCAPE: […]
1 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.141 (202009542/01-10-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα, των οποίων η χρονική διάρκεια της σύμβασής τους ορίζεται παρακάτω και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη […]