202009847/09-10-2020

12 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.229 (202009847/09-10-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202009847– 09/10/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ1Ε0469Β7Τ-ΦΑΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο […]
9 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.229 (202009847/09-10-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]