202009974/15-10-2020

12 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.122 (202009974/15-10-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202009974/15-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ4ΟΥ469Β7Τ-ΚΗΞ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «C.122 SOUNDSCAPES […]
15 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.122 (202009974/15-10-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/2021, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]