202010086/19-10-2020

25 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.494 (202010086/19-10-2020)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202010086 /19.10.2020, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΣΖ7469Β7Τ-4Ο0), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο […]
19 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.494 (202010086/19-10-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «beHEALTHIER – Δημιουργία Πολιτικών Υγείας από Δεδομένα Συλλογικής […]