• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Πρόσκληση στην παρουσίαση το…

Το MIT Enterprise Forum Greece, σε συνεργασία με το ΕΚΕ...

18-01-2019

201816181/28-12-2018 - Πρόσκ…

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπ...

12-12-2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτρο…

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 (28/12...

21-12-2018

201816072/21-12-2018 - Πρόσκ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνερ...

21-12-2018

Εγκρίνεται


Το αποτέλεσμα του με αρ. πρωτ. 201811891/10.10.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προσφορών που υποβλήθηκαν για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών προώθησης και εκπαίδευσης αλιευτικού τουρισμού στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201810806/19.09.2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ : 75ΠΥ469Β7Τ-Φ07), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TOURISMED: Fishing TOURIsm for a Sustainable development in the MEDiterranean area (Pêche Tourisme pour un développement durable dans la région méditerranéenne)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περιοχή της Μεσογείου Interreg V-B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού και σχετικού λογισμικού δύο (2) σταθμών εργασίας χρηστών καθώς και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης του προσωπικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε. C.130)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 29.574,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 23.850,00€ και  Φ.Π.Α. 24% 5.724,00€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς, 3ος όροφος, Αίθουσα 1.

Διακήρυξη

Παράρτημα Ε - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών προώθησης και εκπαίδευσης αλιευτικού τουρισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περιοχή της Μεσογείου Interreg V-B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014-2020, έργο: «TOURISMED: Pêche Tourisme pour un développement durable dans la région méditerranéenne (Fishing TOURIsm for a Sustainable development in the MEDiterranean area)» (Κ.Ε. Β.383).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων Ευρώ (29.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 04-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς, 3ος όροφος, Αίθουσα 1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στις κυρίες Γεωργία Μέξη και Μαρίνα Τερζόγλου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4142239 και 2241).

Διακήρυξη

Παράρτημα V - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Ε. Β.419 23ος κύκλος)

Ημ./νία διενέργειας: 24/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Κτίριο του ΚΕΠΠ, Γρ. Λαμπράκη 122 Τ.Κ. 18532 Πειραιάς, 3ος όροφος

Προϋπολογισμός: 30.000 Ευρώ συμπ. νόμιμων φόρων και κρατήσεων

Διακήρυξη

Παράρτημα Ε - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Διευκρίνιση (11-07-2018)

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου για την πραγματοποίηση πρόσθετης εκπαιδευτικής δραστηριότητας για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Έλεγχο Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κ.Ε. (Β.952).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€),  συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23-3-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς, 3ος όροφος, Αίθουσα 1.

Πληροφορίες: Γεωργία Μέξη

Τηλ: 210 4142239

Fax. 210 4142469

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διακήρυξη

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου για την πραγματοποίηση θερινού κύκλου μαθημάτων για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε. Β.439).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23-3-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς, 3ος όροφος, Αίθουσα 1.

Πληροφορίες: Γεωργία Μέξη

Τηλ.:210 4142239

Fax. 210 4142469

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διακήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορικών εισιτηρίων, κρατήσεων δωματίων και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του ΠΜΣ στη Λογιστική και Έλεγχο Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε. Β.952 και Β.953), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 07-02-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς, 3ος όροφος, Αίθουσα 1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στις κυρίες Γεωργία Μέξη και Μαρίνα Τερζόγλου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4142239 και 2241, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Διακήρυξη

Παράρτημα Ε

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος 50942) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της έρευνας και της εκπαίδευσης των φοιτητών των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που διεξάγονται τα μαθήματα και η ερεύνα του Ιδρύματος, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 145.161,29€ και Φ.Π.Α. 24% 34.838,71€). 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στις 18-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Μετάθεση Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό στα τηλέφωνα 210 4142239, 210 4142371, Fax: 210 4142469, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Διακήρυξη

Παράρτημα Ε

Διευκρίνιση για την Ομάδα Ζ

Διευκρίνιση για την Ομάδα Α_Κατηγορίες_Α1_Α2_Α4

Διευκρίνιση για την Ομάδα Α_Κατηγορίες_Α3_Α4

Διευκρίνιση για την Ομάδα Ι_Είδος_Ι4

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,  για τις ανάγκες του έργου «Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting» (687591)», με ακρωνύμιο «datACRON» (Κ.Ε. Β.729), στο πλαίσιο της Δράσης «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προϋπολογισμός: (11.700,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 9 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρ. Λαμπράκη 122, 185 32, Πειραιάς, 3ος όροφος, Αίθουσα 1.

Πληροφορίες: κα Γορανίτου Θωμαίς,
τηλ.:210 4142623
fax:210 4142639
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διακήρυξη

Παράρτημα ΣΤ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών ξενοδοχείου για την πραγματοποίηση θερινού κύκλου μαθημάτων

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών ξενοδοχείου για την πραγματοποίηση θερινού κύκλου μαθημάτων για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Β.438.020)

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3 Μαρτίου 2017,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΣΙΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γρ. Λαμπράκη 122, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 3ος όροφος, Αίθουσα 1.

Πληροφορίες: κα Ρέμπελου Μαρία, τηλ.:210 4142158, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - ΤΕΥΔ

Page 1 of 8

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.