• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογι…

Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση για το Διαδραστικό Εργαλείο Υ...

28-06-2017

Οδηγός Εφαρμογής για την υλο…

Σχετικά αρχεία

28-06-2017

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκ…

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει τα αποτ...

22-06-2017

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκ…

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων...

21-06-2017

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ.201612812-14/12/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201704913/17.05.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 72ΒΦ469Β7Τ-ΜΜΦ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ReCRED: From Real-world Identities to Privacy-preserving and Attribute-based CREDentials for Device-centric Access Control» (Grant Agreement 653417) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201704752/09.05.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΙΦ6469Β7Τ-ΣΨΨ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CrowdHEALTHCollective wisdom driving public health policies» (Grant Agreement 727560) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει έξι θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Scalable multidimensionAl sitUation awaReness sOlution for protectiNg european ports - “SAURON”/ H2020-CIP-2016-2017» και ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου την 30/04/2020. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon2020).

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή έως την 8η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6ος Όροφος Πρωτόκολλο

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη για το έργο «Για το έργο Scalable multidimensionAl sitUationa waReness sOlution for protectiNg european ports - “SAURON”/ H2020-CIP-2016-2017 ” (B.392), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon2020), για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ: 201705090/23.05.2017».

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Γιακουμάτου Γιολάντα, e-mail: ggiakou@unipi.gr, τηλ. 210 414 2626 ώρες 10:00-15:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201703917/07-04-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201703917/07-04-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒ25469Β7Τ-ΓΤ3), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SAFERtec: Security Assurance FramEwoRk for neTworked vEhicular teChnology».
Σύμφωνα με την απόφαση της 22/05/2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών επιλέχτηκαν οι προτάσεις των παρακάτω υποψηφίων για τις θέσεις που προβλέπονταν στην ως άνω πρόσκληση:


για τη Θέση 1: τον κο Χρήστο Καλλονιάτη,
για τη Θέση 2: την κα Μαρία Καρύδα,
για τη Θέση 3: τον κο Γεώργιο Παπαλεξανδράτο
για τη Θέση 4: τον κο Χρήστο Γιασερ-Λύβα
(ΑΔΑ:Ω9ΟΦ469Β7Τ-Ν33)

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης

 

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201702360/17-03-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201702360-17/03/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΤΘΝ469Β7Τ-ΞΥΝ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «DatACRON: Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting»
Σύμφωνα με την απόφαση της 22/05/2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών επιλέχτηκε η πρόταση της παρακάτω υποψήφιας για τη θέση που προβλέπονταν στην ως άνω πρόσκληση:


της κας Στουφή Ευγενίας
(ΑΔΑ:Ω7Κ9469Β7Τ-ΛΤΧ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «ReCRED: From Real-world Identities to Privacy-preserving and Attribute-based CREDentials for Device-centric Access Control» (Grant Agreement 653417) πουχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2017, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την

 

Τετάρτη 31/05/2017 και ώρα 17.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

Για τη θέση 1 της με αρ. πρωτ. 201704913 /17.05.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου «ReCRED» (κωδ. έργου Β.965).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κο Σιτόπουλο Δημήτριο, στο τηλ. 210 4142615 και στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. κατά τις ώρες 09:00-17:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

  logo kepp                                                        

Αρ. Πρωτ. 201704788

Πειραιάς, 11/05/2017

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 20170336/29.03.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 20170336/29.03.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΚΒ6469Β7Τ-ΓΡΘ), στο πλαίσιο του έργου με κωδικό Β383 και τίτλο «TOURISMED: Pêche Tourisme pour un développement durable dans la région méditerranéenne (Fishing TOURIsm for a Sustainable development in the MEDiterranean area)», του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περιοχή της Μεσογείου Interreg V-B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014-2020, που χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ταμείο ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)/ERDF (European Regional Development Fund) και κατά 15% από εθνικούς πόρους (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), με εσωτερικό αριθμό 1MED15_3.1_M2_313.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 08/05/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών επιλέχτηκε η πρόταση των παρακάτω υποψηφίων για τις θέσεις που προβλέπονταν στην ως άνω πρόσκληση:

 • της κας Κωνσταντίας Χαρτίδου για τη Θέση 1 «Υπηρεσίες Διαχείρισης έργου – Οικονομική και Διοικητική παρακολούθηση έργου TOURISMED»,
 • της κα Αλίκη Πάνου για τη Θέση 2 «Προκαταρκτικές μελέτες βιωσιμότητας μοντέλου εναλλακτικού αλιευτικού και θαλάσσιου τουρισμού βάσει των στόχων του έργου TOURISMED»,
 • του κ. Παύλου Κόττα για τη Θέση 3 «Εφαρμογή στρατηγικών επικοινωνίας του έργου, τροφοδότηση διαδικτυακού τόπου, δελτία τύπου, εύρεση και συγκέντρωση στοιχείων ομάδων – στόχων, ηλεκτρονικές και γραπτές επικοινωνίες και άλλες ενέργειες προώθησης του έργου»,

(ΑΔΑ: 6ΣΚΑ469Β7Τ-Φ0Σ)

logo interreg

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «CrowdHEALTH —Collective wisdom driving public health policies» (Grant Agreement 727560) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 29/02/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την

 

Τετάρτη 24/05/2017 και ώρα 17.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

Για τη θέση … της με αρ. πρωτ. 201704752/09.05.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου «CrowdHEALTH» (κωδ. έργου Β.382).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κο Σιτόπουλο Δημήτριο, στο τηλ. 210 4142615 και στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. κατά τις ώρες 09:00-17:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης  ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «ΠΜΣ Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες, 13ος Κύκλος-17%» - ΚΕ Β489.020

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) με πλήρως σφραγισμένο φάκελο για μία ή περισσότερες θέσεις ο οποίος θα αποτελείται από βιογραφικό σημείωμα και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών, και από τις απαραίτητες βεβαιώσεις εμπειρίας/συμβάσεις, δύο συστατικές επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους και κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητα των υποψηφίων. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε µε συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την 2η Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µ.µ., είτε αυτοπροσώπως από 24 Απριλίου 2017 μέχρι και τις 2 Μαΐου 2017 στην παρακάτω διεύθυνση:


ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος Όροφος Πρωτόκολλο

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:
Για την Θέση της με αρ. πρωτ. 201704041/11.04.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΠΜΣ Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες, 13ος Κύκλος-17%, κ.ε. B489.020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Ευγενία Τομαρά, στο τηλ. 210.4142437 κατά τις ώρες 09:00-15:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Page 1 of 16

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.