Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.342 (202108373/28-07-2021)