Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του έργου με κ.ε C.845 (202116089/30-12-2021)