• Κέντρο Ερευνών

  Το Κ.Ε.Π.Π στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει...

  Read more
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών...

   

   

   

  Read more
 • Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...
  Βρήκε στέγη στο «σπίτι»...

  Βρήκε στέγη στο «σπίτι» της Αρσης Βαρών στη Νίκαια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • 1
 • 2
Prev Next

GDPR - Η επόμενη μέρα, ημερί…

GDPR - η επόμενη μέρα Ημερίδα ενημέρωσης για τον ευρωπαϊκό ...

24-05-2018

Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82 «Απόκτηση …

Η Πρόσκληση με Κωδικό ΕΔΒΜ82 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής...

24-05-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρ…

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει δύο (2)...

22-05-2018

Πρόγραμμα Συνεδριάσεων Επιτρ…

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτρ...

21-05-2018

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει δύο (2) θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «TERRANOVA - Terabit/s Wireless Connectivity by TeraHertz innovative technologies to deliver Optical Network Quality of Experience in Systems beyond 5G» και ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου την 31/12/2019. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020).

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή έως Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6ος Όροφος Πρωτόκολλο

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη για το έργο «Για το έργο “TERRANOVA” (B.635), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την προκήρυξη προσωπικού με αρ. πρωτ: 201805451/06.06.2018, Θέση ....», όπου θα αναφέρεται ο αριθμός της θέσης ή των θέσεων της προκήρυξης για την οποία/τις οποίες υποβάλλεται η αντίστοιχη πρόταση (π.χ. Θέση 1, Θέση 2, κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κο Θωμά Δασακλή, στα τηλ. 2104142761 και 6973534396 και στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ώρες 09:00-17:00.

Σχετικά αρχεία

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «cYbersecurity Awareness and Knowledge Systemic High-level Application -YAKSHA»» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπομε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2020.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου και το αντικείμενο απασχόλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), συνοδευόμενη από:

 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών για τα προσόντα Α1, Α2, Α3 της Θέσης 1
 • ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών εκπαίδευσης/βεβαιώσεων ή της αναλυτικής βαθμολογίας ή ευκρινή αντίγραφα βεβαιώσεων εργοδοτών ή βεβαιώσεων συμμετοχής σε έργα ή δημοσιευμένες εργασίες (σε CD) για τα προσόντα Α4, Α5 της Θέσης 1.
 • Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση

καθώς και οποιοδήποτεάλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την

 

Πέμπτη 31/05/2018 και ώρα 17.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα. Θωμαΐδα Γορανίτου, στο τηλ. 210 4142623 και στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. κατά τις ώρες 09:00-17:00.

Σχετικά αρχεία

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Partnership against violent radicalization in the cities - PRACTICIES» (Grant Agreement 740072) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προτίθεται να συνεργαστεί με σύβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/05/2020, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου*) μέχρι και την Τετάρτη 30/05/2018 και ώρα 17.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος όροφος, πρωτόκολλο

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

Για τη θέση 1 της με αρ. πρωτ. 201805248/15.05.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου «PRACTISIES» (κωδ. έργου Β.647).

Σχετικά αρχεία

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201803889/2.4.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΕΧΨ469Β7Τ-ΤΑΛ), στο πλαίσιο του έργου με κωδικό B725 και τίτλο «Transitions Pathways and Risk Analysis for Climate Change Mitigation and Adaption Strategies (TRANSrisk)», του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά αρχεία

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201802010/01-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΣΑ469Β7Τ-Λ0Π), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «C.162 cYbersecurity Awareness and Knowledge Systemic High-level Application –YAKSHA». Σύμφωνα με την απόφαση της 02/04/2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών επιλέχτηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου για τη θέση που προβλεπόταν στην ως άνω πρόσκληση.

Σχετικά αρχεία

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201802361/07-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Π6Η469Β7Τ-Ι59), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Β.729 Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting – datACRON».

Σχετικά αρχεία

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο«Transitions Pathways and Risk Analysis for Climate Change Mitigation and Adaption Strategies – TRANSrisk», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018 και με δυνατότητα ανανέωσης.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ) με πλήρως σφραγισμένο φάκελο για την παραπάνω θέση ο οποίος θα αποτελείται από βιογραφικό σημείωμα και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών, και από τις απαραίτητες βεβαιώσεις εμπειρίας/συμβάσεις, τυχόν συστατικές επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους και κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητα των υποψηφίων. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) έως και την 20η Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως από την 16η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα έως και την 20η Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ος Όροφος Πρωτόκολλο

Στον φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

Για τη Θέση 1 της με αρ. πρωτ. 201803889/2.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου «TRANSRISK» (Β725).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Σταυρούλα Χαριτοπούλου (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), στο τηλ. 210 4142616 κατά τις ώρες 10:00-16:00. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κος Αλέξανδρος Φλάμος (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Σχετικά αρχεία

ο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει έξι (6) θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Track and Know: Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas» και ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου την 31/12/2020. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020).

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή έως Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6ος Όροφος Πρωτόκολλο

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη για το έργο «Για το έργο “ Track and Know” (B.689), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την προκήρυξη προσωπικού με αρ. πρωτ: 201802985/22.03.2018, Θέση ....», όπου θα αναφέρεται ο αριθμός της θέσης ή των θέσεων της προκήρυξης για την οποία/τις οποίες υποβάλλεται η αντίστοιχη πρόταση (π.χ. Θέση 1, Θέση 2, κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Λουΐζα Παπαδοπούλου, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , τηλ. 210 414 2631 ώρες 10:00-15:00.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Την 26/3/2018 πραγματοποιήθηκε ορθή επανάληψη της εν λόγω προκήρυξης, εξαιτίας της αναφοράς (στην αρχική έκδοση) ότι «τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 17.00 μ.μ.», αντί του ορθού «τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 17.00 μ.μ.».

Σχετικά αρχεία

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει έξι (6) θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Track and Know: Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas» και ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου την 31/12/2020. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020).

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή έως Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6ος Όροφος Πρωτόκολλο

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη για το έργο «Για το έργο “ Track and Know” (B.689), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την προκήρυξη προσωπικού με αρ. πρωτ: 201802985/22.03.2018, Θέση ....», όπου θα αναφέρεται ο αριθμός της θέσης ή των θέσεων της προκήρυξης για την οποία/τις οποίες υποβάλλεται η αντίστοιχη πρόταση (π.χ. Θέση 1, Θέση 2, κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Λουΐζα Παπαδοπούλου, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , τηλ. 210 414 2631 ώρες 10:00-15:00.

Σχετικά αρχεία

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201800906/05-02-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓ8Ι469Β7Τ-ΣΧΦ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Β.729 Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting – datACRON».

Σχετικά αρχεία

Page 1 of 6

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για είσοδο κάντε κλικ στο κουμπί Log in χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού E-mail που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Τεχνική Υποστήριξη: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.