Πολιτική Ποιότητας ΕΛΟΤ 1429

Τ Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) θεωρεί στρατηγικής σημασίας την εφαρμογή συστήματος διαχειριστικής επάρκειας (ΣΔΕΠ) για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που θα υλοποιήσει.

Δεσμεύεται να εφαρμόζει, να τεκμηριώνει και να βελτιώνει συνεχώς το ΣΔΕΠ, το οποίο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Εθνικού Προτύπου που έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ 1429).

Οι προσπάθειες του ΚΕΠΠ και των στελεχών του που εμπλέκονται με τη διαχείριση έργων, εστιάζονται στην κάλυψη των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, που ισχύουν για την υλοποίηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι παράγραφοι του προτύπου.

Το ΚΕΠΠ ανασκοπεί σε τακτική βάση τα έγγραφα και τα αρχεία του ΣΔΕΠ.

Αναγνωρίζει ότι πλήρης και ορθή εφαρμογή του συστήματος, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση, καθορίζει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και αντίστοιχους δείκτες επιτυχίας, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και μετρήσιμη η βελτίωση.

Στόχος είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού και της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, η βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας στην υλοποίηση των έργων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας στην αποτελεσματική υλοποίηση και διαχείριση των έργων και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητάς της για την υλοποίηση έργων, σύμφωνα με την παρούσα Δέσμευση.