Ερευνητική Πολιτική

Ερευνητική Πολιτική 2019


Ειδικότερα για το 2019 το σύνολο των χρηματοδοτήσεων ΚΕΠΠ/μέτρων για την ενίσχυση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανέρχεται σε 130.000,00€ και διαμορφώνεται ως εξής:

Συνέδρια 125.000,00€

Ενίσχυση Διοργάνωσης Επιστημονικών Συνεδρίων (15.000,00€)

Μέλος ΔΕΠ, το οποίο αναλαμβάνει την διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου διεθνούς κύρους στην Ελλάδα, μπορεί να ζητήσει μερική χρηματοδότηση.

Καθιερώνεται η ενίσχυση των μελών ΔΕΠ για διοργάνωση εξειδικευμένων επιστημονικών συνεδρίων τα οποία διοργανώνονται στην Ελλάδα από ένα Τμήμα ή Σχολή του.

Η διεξαγωγή των δράσεων, έως του ποσού των 1.500€. Το ποσό χρηματοδότησης αφορά αποκλειστικά πληρωμές τιμολογίων σχετικών με την συγκεκριμένη δράση και όχι άλλες δαπάνες π.χ. αμοιβές. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 15.000,00€.

Προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση είναι:

 • Να εμφανίζεται ευκρινώς ότι το ΚΕΠΠ είναι χορηγός στο επίσημο πρόγραμμα του επιστημονικού συνεδρίου και στα πρακτικά του συνεδρίου.
 • Το αίτημα του Μέλους ΔΕΠ να συνοδεύεται από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής όπου να αναφέρεται ρητά ότι η διεξαγωγή της εκδήλωσης εγκρίνεται από το Τμήμα ή την Κοσμητεία, και να φαίνεται ότι η εκδήλωση αυτή οργανώνεται ή συνδιοργανώνεται με το Τμήμα ή με την Κοσμητεία. Δηλαδή να δηλώνεται ότι το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Τμήματος ή της Σχολής.
 • Το συνέδριο πρέπει να έχει call for papers / abstract, program committee (reviewers)/scientific committee κ να είναι τουλάχιστον διάρκειας δύο ημερών και να υποβάλλεται έκθεση επιστημονικής σπουδαιότητας του συνεδρίου, έτσι ώστε να δικαιολογείται η χρηματοδότηση και να αιτιολογείται η προβολή του Πανεπιστημίου.

 

Προκειμένου να επιτευχθεί ορθός προγραμματισμός θα υπάρχει προέγκριση των ανωτέρω δράσεων (μετά την εξέταση των αιτημάτων από την Επιτροπή Ερευνών), αν κατά την διάρκεια της υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις η Επιτροπή Ερευνών δεν θα προχωρήσει στην χρηματοδότηση τους.

 

Ενίσχυση Συμμετοχής σε Συνέδρια/Summer-Winter School (110.000,00€)

Με την δράση αυτή ενισχύεται η συμμετοχή των Καθηγητών αλλά και μελών της ευρύτερης Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε συνέδρια/θερινό-χειμερινά σχολεία, τα οποία δεν λαμβάνουν άλλη χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται για το 2019 η:

 • Ενίσχυση Υποψηφίων Διδακτόρων
 • Ενίσχυση Διοικητικού Προσωπικού, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ(με διδακτορικό τίτλο)

 

 • Με το αίτημα για προέγκριση πρέπει ο αιτών να καταχωρεί και το link της ιστοσελίδας του συνεδρίου/θερινό-χειμερινό σχολείο, προκειμένου να πραγματοποιείται ο πρώτος έλεγχος.
 • Το αίτημα της προέγκρισης να υποβάλλεται δυο μήνες πριν από την πραγματοποίηση της μετακίνησης.
 • Δεν καλύπτονται με ενίσχυση Προεδρεύοντες σε επιμέρους συνεδρίες (sessions).

Για να προχωρήσει η Επιτροπή στην έγκριση της αποπληρωμής της δαπάνης πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Για τα συνέδρια:
 1. Άδεια μετακίνησης του μέλους ΔΕΠ
 2. Πρόσκληση για υποβολή άρθρων ή περιλήψεων άρθρων
 3. Επιτροπή Προγράμματος Επιστημονικού Συνεδρίου (Programme Committee)
 4. Πρακτικά συνεδρίων (proceedings) ή τόμος περιλήψεων (book of abstracts), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 5. Βεβαίωση Συμμετοχής
 6. Acknowledgement που να αναφέρεται το εξής λεκτικό: This work has been partly supported by the University of Piraeus Research Center.

Το Acknowledgement πρέπει να υπάρχει στο άρθρο, στην παρουσίαση, ή και στο abstract αν δεν υπάρχει άρθρο και είναι Poster. Αν είναι Poster πρέπει να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Ως  επιστημονική εργασία μπορεί να θεωρηθεί και το σύνολο των Πρακτικών του Συνεδρίου/Τόμου διαλέξεων του θερινού σχολείου, οπότε μπορεί να ενισχυθεί ο Συντάκτης των πρακτικών (Editor) για την συμμετοχή του στο Συνέδριο ακόμη και αν δεν έχει παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο αυτό. Το συνέδριο πρέπει να είναι διεθνούς κύρους.

Προσοχή σε συνέδρια που είναι χορηγός η Επιτροπή Ερευνών δεν θα καλύπτεται το κόστος του registration fee στους συμμετέχοντες.

Για τα Θερινά-Χειμερινά σχολεία (Summer-Winter School):
 1. Πρόγραμμα

 

Στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΠ θα αναρτηθεί απολογιστικά για κάθε έτος λίστα των συνεδρίων/θερινών-χειμερινών σχολείων καθώς και τα άρθρα τα οποία υποβλήθηκαν με την χρηματοδότηση του ΚΕΠΠ.

 

Τα όρια χρηματοδότησης για το ημερολογιακό έτος 2019 διαμορφώνονται ως εξής:

1.000,00 ευρώ – Ευρώπη

1.500,00 ευρώ – εκτός Ευρώπης

700,00 ευρώ – εσωτερικού για Διεθνή Συνέδρια

300,00 ευρώ – πανελλήνια 

 

Κατ’ εξαίρεση τα μέλη ΔΕΠ έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως δύο συνεδρίων μέχρι του ποσού των 2.500,00€ αθροιστικά, με βάση τα ως άνω ισχύοντα. Στα μέλη ΔΕΠ δίνεται η δυνατότητα να κάνει χρήση του συνολικού ποσού των 2.500,00€ για συμμετοχή του σε ένα μόνο συνέδριο.

Παρατηρήσεις:

 • Για δαπάνες διανυκτέρευσες ισχύουν τα παρακάτω όρια:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ 150,00€ 90,00€
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 100,00€ 70,00€
ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 100,00€ 70,00€
 • Για μετάβαση με αυτοκίνητο η αποζημίωση είναι 0,30€/χιλ. Με ανώτατο όριο την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης ή της πλησιέστερης σ’ αυτήν διαδρομής.
 • Δεν καλύπτεται ημερήσια αποζημίωση.

Ανά κατηγορία:

Ενίσχυση Υποψηφίων Διδακτόρων  

Προβλέπεται η συμμετοχή των υποψήφιων διδακτόρων. Για κάθε μέλος ΔΕΠ μόνο ένας Υ/Δ δικαιούται αυτή η ενίσχυση, μετά από επιστολή του επιβλέποντος  για συμμετοχή σε Συνέδριο, έως του ποσού των 1.000,00€.

Ενίσχυση Διοικητικού Προσωπικού, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ με διδακτορικό τίτλο

Προβλέπεται η συμμετοχή του Διοικητικού Προσωπικού, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ με διδακτορικό τίτλο σε ένα συνέδριο/θερινό-χειμερινό σχολείο, τηρουμένων των παραπάνω προϋποθέσεων.

 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά (5.000€)

Παραμένει η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των μελών ΔΕΠ που δημοσιεύουν σε αποκλειστικά ανοικτής πρόσβασης επιστημονικά περιοδικά με συστήματα κριτών. Απαραίτητη προϋπόθεση στο άρθρο να αναφέρεται το εξής λεκτικό: The publication of this paper has been partly supported by the University of Piraeus Research Center και της ιδιότητας (affiliation University of Piraeus), ως μέλους του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο ενδιαφερόμενος για την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά θα καταθέτει μια επιστολή στην οποία θα αναφέρει από ποια συμμετοχή συνέδριο/θερινό σχολείο θα αφαιρεθεί το ποσό (θα αφαιρείται το ποσό μόνο, δεν θα μειώνεται ο αριθμός των συμμετοχών). Το ποσό θα αφαιρείται από το budget του ποσού του, το υπόλοιπο του ποσού θα παραμείνει διαθέσιμο για συμμετοχή σε συνέδρια.

Ενίσχυση Επιστημονικής Μονογραφίας

 Στο πλαίσιο ενίσχυσης της έρευνας, καθιερώνεται η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ και σε συμβασιούχους διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80 κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να καταθέτουν επιστημονική μονογραφία, η οποία θα κρίνεται από Τριμελή Επιτροπή του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το θέμα,  και η οποία θα ορίζεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής είναι κατά προτεραιότητα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, αν δεν υπάρχουν μέλη της Επιτροπής με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της επιστημονικής μελέτης η Επιτροπή Ερευνών ορίζει μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου προκειμένου να κρίνουν την υποβληθείσα εργασία.

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών δύναται να υπάρξει χρηματοδότηση είτε για τον συγγραφέα της επιστημονικής μονογραφίας είτε για τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Κρίσεως της μονογραφίας.

Προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις

Προτεραιότητα δίνεται στις ταμειακές διευκολύνσεις των έργων για αποπληρωμή δαπανών.