Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1999 μέχρι σήμερα

Αρχείο PdfΤίτλοςΝομοθετικό ΠλαίσιοΕίδοςΚατηγορία
1341/2008Κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά ορισμένα έργα που παράγουν έσοδαΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
37/2007Κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό δημοσιονομικών διορθώσεων που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή το ταμείο συνοχής λόγω μη συμμόρφωσης στους κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσειςΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1422/2007Κανονισμός για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεωνΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
1080/2006Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
1081/2006Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1082/2006ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1083/2006Διορθωτικό στον κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1084/2006ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1085/2006ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1638/2006ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσηςΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1828/2006Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τοΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1564/2005Κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου -Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
2083/2005Κανονισμός για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεωνΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
1891/2004ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμέΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1145/2003ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας για τη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμείαΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
448/2001Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείωνΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
438/2001Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ΤαμείωνΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
643/2000Για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ευρώ κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων
Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1159/2000Κανονισμός για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείωνΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔημοσιότητα
1685/2000Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ΤαμείαΚανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
1784/1999Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΓενικά
1783/1999Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά
1260/1999Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Κανονισμός Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΔιαχειριστικά