Νόμοι

Νόμοι από το 1950 μέχρι σήμερα

Αρχείο PdfΤίτλοςΝομοθετικό ΠλαίσιοΕίδοςΚατηγορία
4429/2016Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4412/2016Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4405/2016Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4387/2016Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας. Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήματος. Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4386/2016Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4369/2016Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4354/2015Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεωνΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4336/2015Συνταξιοδοτικές διατάξεις. Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας ΧρηματοδότησηςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4327/2015Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4310/2014Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4283/2014Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4270/2014Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4212/2013Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/19ΝόμοςΕθνικήΠνευματικά δικαιώματα
4210/2013Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4172/2013Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΦορολογικά
ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύειΝόμοςΕθνικήΕκπαιδευτές ενηλίκων στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, σε συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προγράμματα
4115/2013Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις
Ενδιαφέρει το Αρ. 34 παρ 16 (προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011)
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4110/2013Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξειςΝόμοςΕθνικήΑπασχόληση προσωπικού σε προγράμματα ΕΣΠΑ
4093/2012Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016ΝόμοςΕθνικήΑπασχόληση προσωπικού σε προγράμματα ΕΣΠΑ
4081/2012Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4076/2012Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4009/2011
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4075/2012Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις
Ενδιαφέρει το Αρ. 58 Παρ 9 (κατάργηση διατάξεων άρθρου 55 του Ν.3966/2011)
ΝόμοςΕθνικήΑπασχόληση προσωπικού σε προγράμματα ΕΣΠΑ
4072/2012Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3614/2007(Ενδιαφέρει το άρθρ. 242 παρ 5)
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4071/2012Ανασυγκρότηση φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ε.σ.υ. και άλλες διατάξεις
Ενδιαφέρει το Αρ. 44 Παρ 5
ΝόμοςΕθνικήΔιαδικασίες πρόσληψης
4057/2012Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Ενδιαφέρει το άρ. 9 παρ. 20, 22, 23, 24, 25
ΝόμοςΕθνικήΔιαδικασίες πρόσληψης
4025/2011Ανασυγκρότηση φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
4013/2011Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ΣυμβάσεωνΝόμοςΕθνικήΓενικά
4009/2011Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΙδρυμάτωνΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3984/2011Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου ΟικονομικώνΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
3966/2011Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3943/2011Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου ΟικονομικώνΝόμοςΕθνικήΦορολογικά
3918/2011Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
3871/2010Δημοσιονομική Διαχείριση και ΕυθύνηΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3868/2010Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
3861/2010Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
Προστέθηκε στις 23/11/2010
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3848/2010Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξειςΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
3845/2010Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Προστέθηκε στις 23/11/2010
ΝόμοςΕθνικήΓενικά
3833/2010Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσηςΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
3812/2009Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
3801/2009Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας ΔιοίκησηςΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
3794/2009Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄)
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3697/2008Ενίσχυση της διαφάνειας Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3685/2008Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές ΣπουδέςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3653/2008Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και ΤεχνολογίαςΝόμοςΕθνικήΔιαχείριση ΕΣΠΑ
3634/2008Κατάργηση φόρου κληρονομιών & γονικών παροχών.- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων & άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΦορολογικά
3614/2007Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013ΝόμοςΕθνικήΔιαχείριση ΕΣΠΑ
3577/2007Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3549/2007Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Ο νόμος είναι τροποποιητικός του Ν. 1268/1982
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3528/2007Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3492/2006Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3471/2006Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3467/2006Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3448/2006Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ΑποκέντρωσηςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3414/2005Τροποποίηση του Ν. 3310/2005ΝόμοςΕθνικήΠρομήθειες
3404/2005Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3396/2005Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000
Προστέθηκε στις 11/3/2009
ΝόμοςΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
3374/2005Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματοςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3369/2005Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3345/2005Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτωνΝόμοςΕθνικήΠρομήθειες
3316/2005Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΠρομήθειες
3310/2005Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Βασικός μέτοχος)ΝόμοςΕθνικήΠρομήθειες
3301/2004Συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων & άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΦορολογικά
3299/2004Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση
Ενδιαφέρουν τα αρ. 1,3 και 5
ΝόμοςΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
3296/2004Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι & άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΦορολογικά
3263/2004Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΠρομήθειες
3242/2004Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3230/2004Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3205/2003Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.. ΟΤΑ μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 297/23-12-2003 τ. Α’)ΝόμοςΕθνικήΦορολογικά
3060/2002Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου δικαιοσύνηςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
3027/2002Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης & άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2992/2002Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις
Ενδιαφέρει το Άρ. 10
ΝόμοςΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
2919/2001Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις
Ο νόμος είναι τροποποιητικός του ως άνω Ν. 1514/1985
ΝόμοςΕθνικήSPIN-OFF
2916/2001Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτήςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2889/2001Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος υγείας και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
2880/2001Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2860/2000Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΔιαχείριση ΕΣΠΑ
2843/2000Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στη ποντοπόρο ναυτιλία στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών & άλλες διατάξεις
Ενδιαφέρει το Άρ. 34
ΝόμοςΕθνικήSPIN-OFF
2817/2000Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2771/1999Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2741/1999Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις
Ενδιαφέρουν τα Άρ. 22, 23
ΝόμοςΕθνικήSPIN-OFF
2690/1999Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2685/1999Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας
Προστέθηκε στις 19/5/2010
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2621/1998Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
2601/1998Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις
Προστέθηκε στις 10/9/2009
ΝόμοςΕθνικήΜεταφορά Τεχνολογίας
2557/1997Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτικής ανάπτυξης
Προστέθηκε στις 10/3/2009
ΝόμοςΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
2530/1997Οργάνωση και λειτουργία ειδικών λογαριασμών ΑΕΙ & ΤΕΙΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2527/1997Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/ 1994 και άλλες διατάξειςΝόμοςΕθνικήΔιάφορα
2522/1997Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚΝόμοςΕθνικήΠρομήθειες
2472/1997Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΝόμοςΕθνικήΠροσωπικά Δεδομένα
2454/1997Ρύθμιση θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (αυτονομία Τμημάτων), ΦΕΚ 7/30-1-1997 τ. Α'ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2417/1996Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967
Προστέθηκε στις 10/3/2009
ΝόμοςΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
2413/1996Η Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
Προστέθηκε στις 9/3/2009
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2286/1995Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτωνΝόμοςΕθνικήΠρομήθειες
2239/1994 "Περί σημάτων"ΝόμοςΕθνικήΓενικά
2238/1994Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΕισοδήματοςΝόμοςΕθνικήΦορολογικά
2216/1994Κύρωση της Σύμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλήςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
2190/1994Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων ΔιοίκησηςΝόμοςΕθνικήΑΣΕΠ
2121/1993Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα & πολιτιστικά θέματαΝόμοςΕθνικήΠνευματική Ιδιοκτησία
2083/1992Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
1733/1987Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
Ενδιαφέρουν κυρίως τα αρ. 21-22, που αναφέρονται στις συμβάσεις για τη μεταφορά τεχνολογίας
ΝόμοςΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
1607/1986Κύρωση της σύμβασης για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που υπογράφηκε στο Μόναχο στις 5 Οκτωβρίου 1973
Ενδιαφέρουν κυρίως τα αρ. 52-57, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις προστασίας μίας ευρεσιτεχνίας, και τα άρθρα 81-83, στα οποία αποδίδεται ορισμός στις έννοιες του εφευρέτη και της εφεύρεσης
ΝόμοςΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
1514/1985Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
Δυνάμει της μεταβατικής διάταξης το αρ. 53 παρ. 5 του νέου Ν. 3653/2008 για το θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας, ο Ν.1514/1985 καταργείται, εκτός από τις διατάξεις των αρ. 13-14, 27-29 και 31, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ
ΝόμοςΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
1418/1984Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτωνΝόμοςΕθνικήΠρομήθειες
1404/1983Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ΙδρυμάτωνΝόμοςΕθνικήΓενικά
1268/1982Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Τροποποιήθηκε
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
1256/1982Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις
Προστέθηκε στις 1/6/2009
ΝόμοςΕθνικήΓενικά
706/1977Περί προωθήσεως της Επιστημονικής Έρευνας και της Τεχνολογίας
Προστέθηκε στις 9/3/2009
ΝόμοςΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
1611/1950Περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου & Ασφαλιστικών Ταμείων
Προστέθηκε στις 24/11/1010
ΝόμοςΕθνικήΓενικά