Οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1989 μέχρι σήμερα

Αρχείο PdfΤίτλοςΝομοθετικό ΠλαίσιοΕίδοςΚατηγορία
2007/066Τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεωνΟδηγία Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
2005/075Οδηγία για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιώνΟδηγία Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
2005/051Τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεωνΟδηγία Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
2004/018Οδηγία περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργω, υπηρεσιών, προμηθειώνΟδηγία Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
2004/017Οδηγία περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιώνΟδηγία Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
1993/037Οδηγία για το συντονισμό των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Οδηγία Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
1993/036Οδηγία για το συντονισμό των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Οδηγία Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
1992/050Οδηγία για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Οδηγία Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες
1989/665ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργωνΟδηγία Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕυρωπαϊκήΠρομήθειες