Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικά Διατάγματα από το 1980 μέχρι σήμερα

Αρχείο PdfΤίτλοςΝομοθετικό ΠλαίσιοΕίδοςΚατηγορία
Π.Δ. 160/2008Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
Π.Δ. 59/2007Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ Α)Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΠρομήθειες
Π.Δ. 118/2007Κανονισμός Προμηθειών ΔημοσίουΠροεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΠρομήθειες
Π.Δ. 226/2007Περί καθορισμού του τρόπου δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΙδρυμάτωνΠροεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
Π.Δ. 60/2007Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΠρομήθειες
Π.Δ. 164/2004Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο ΤομέαΠροεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
Π.Δ. 163/2002Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΓενικά
Π.Δ. 018/2001Για τη χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SPIN OFF)Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήSPIN-OFF
Π.Δ. 77/2000Σύσταση Νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΜεταφορά Τεχνολογίας
Π.Δ. 105/2000Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13-10-1997 και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΠρομήθειες
Π.Δ. 346/1998Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18-7-1992
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΥπηρεσίες
Π.Δ. 259/1997Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίαςΠροεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
Π.Δ. 394/1996Κανονισμός Προμηθειών ΔημοσίουΠροεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΠρομήθειες
Π.Δ. 370/1995Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΕ 14-6-1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΠρομήθειες
Π.Δ. 45/1991Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ και το Π.Δ. 415/1995Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
Π.Δ. 16/1991Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το Νόμο 18831 1990Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
Π.Δ. 410/1988Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου ΔικαίουΠροεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΔιάφορα
Π.Δ. 77/1988Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΈρευνα και Τεχνολογία
Π.Δ. 567/1984Ρύθμιση θεμάτων εσωτερικής λειτουργίας, ομάδων εργασίας και προκήρυξης θέσεων του κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.)Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΜεταφορά Τεχνολογίας
Π.Δ. 159/1984Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούςΠροεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΓενικά
Π.Δ. 459/1983Πρόσθετη αμοιβή για την απασχόληση και την παροχή υπηρεσιών από τα μέλη ΔΕΠ στο Δημόσιο, στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα, στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και σε Διεθνείς ΟργανισμούςΠροεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΔιάφορα
Π.Δ. 432/1981Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση Ερευνητικών Έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώραςΠροεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
Π.Δ. 774/1980Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/1999, το Ν. 3060/2002 και το Ν. 3310/2005Προεδρικό ΔιάταγμαΕθνικήΠρομήθειες