Υπουργικές Αποφάσεις

Υπουργικές Αποφάσεις από το 1988 μέχρι σήμερα

Αρχείο PdfΤίτλοςΝομοθετικό ΠλαίσιοΕίδοςΚατηγορία
2/73/ΔΕΠ/2016Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της ΕπικράτειαςΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
81986/2015Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020. Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτωνΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΔιαχείριση ΕΣΠΑ
2/112365/ΔΥΕΠ/17.12.2013Τροποποίηση της αριθμ.2/34287/ΔΥΕΠ/2−4−2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχόμενων από τη ΓενικήΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
644/2013Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκωνΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΗ παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προγράμματα
22331/2012Καθορισμός του μέγιστου δυνατού χρόνου απασχόλησης και της ανώτατης, ανά ώρα, αμοιβής εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007− 2013
ΚΥΑ εφαρμογής του αρ. 55 Ν. 3966/2011 – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 58 παρ.9 του Ν.4075/2012
Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΑπασχόληση προσωπικού σε προγράμματα ΕΣΠΑ
ΥΑ 2 33481 0022 ΦΕΚ Β' 1069/2011Δαπάνες μετακινήσεωνΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 1212/28.02.20102η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 υπουργικής απόφασης Συστήματος ΔιαχείρισηςΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΔιαχείριση ΕΣΠΑ
ΥΑ 2 37345 0004 ΦΕΚ Β' 784/2010Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής ΠληρωμήςΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09.09.2009Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 υπουργικής απόφασης Συστήματος ΔιαχείρισηςΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΔιαχείριση ΕΣΠΑ
Αριθμ. 65115/Ε5-2009Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.) στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
ΚΥΑ 2/82452/0020/12.11.2008Καθορισμός της τιμής των καταχωρούμενων στο τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
ΥΑ 14053/ΕΥΣ1749-2008Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισηςΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΔιαχείριση ΕΣΠΑ
ΥΑ 01258/ΕΥΣ1749-2008Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΔιαχείριση ΕΣΠΑ
Αριθ. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-08-2007Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών ΜονάδωνΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
Αριθμ. 83464/Ε5-2007Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Roehampton University, London του Ην. Βασιλείου (U.K.) με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Master of Arts in Education)Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
Αριθμ. 38913/Β1-2007Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων A.E.I, και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 3549/2007Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
ΥΑ Πράξη 33 της 27.12.2006Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο ΤομέαΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΠρομήθειες
93336/Ε5-2006Καθορισμός του περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
Αριθμ. Φ5/72535/Β3-2006Καθορισμός Παραρτήματος ΔιπλώματοςΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
YA 46350/E5, ΦΕΚ 625Β/18-05-2006Καθορισμός Γενικών Ενιαίων Κανόνων για την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΤΕΙΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
Αριθ.Φ1/8018/Ε5-2006Κατανομή και ανακατανομή των οργανικών θέσεων ΕΠ των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
ΚΥΑ 22497/ΔΕ4382/ 22.06.2005Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΔΕ 4400/Δ 21.6.1983 ΦΕΚ 378 Β’ 30.6.1983 κοινής υπουργικής απόφασης "Καθορισμός διαδικασίας μεταφοράς χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων σε ειδικό λογαριασμό για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων"Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
Aριθ. Φ2/121871/Β3-2005Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια ΕκπαίδευσηΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
Αριθ. Φ5/122975-2004Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικούΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
Αριθμ. 60671/Ε5 (ΦΕΚ 771, τ.Β’, 21-06-2002)Σύμπραξη των Τμημάτων των ΤΕΙ στη λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΓενικά
ΚΥΑ 163/20.04.2001Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), 2000 - 2006Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΔιάφορα
ΚΥΑ "ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ"-2000Σύσταση Υπηρεσίας Διαχείριση ΕΠΕΑΕΚ & άλλες διατάξεις βάσει του Ν.2860/2000Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΔιάφορα
ΥΑ 104/1997/ Β-335 ΠΟΛ.1128Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση εξοπλισμού & λήψη υπηρεσιών από ΑΕΙ που συμβάλλονται με την ΕΕ για ερευνητικά προγράμματαΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΦορολογικά
ΚΥΑ 679/22.08.96Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώραςΥπουργική ΑπόφασηΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ
Β1/819/1988Τροποποίηση και επέκταση του ΠΔ.432/1981 (ΦΕΚ Α118)Υπουργική ΑπόφασηΕθνικήΛειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ