Κανονισμός Υποτροφιών

Κανονισμός Υποτροφιών Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

Α. Γενικά

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δύναται να παρέχει υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές με κριτήρια αριστείας και σκοπό την επιβράβευση τους, όπως επίσης και ανταποδοτικές υποτροφίες για παροχή έργου ή για συμμετοχή τους σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

Οι υποτροφίες μπορούν να καλύπτονται είτε από τα αποθεματικά του Ειδικού  Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είτε από πόρους αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είτε από χρηματοδοτήσεις ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προγραμμάτων, είτε από χορηγίες, είτε από δωρεές νομικών και φυσικών προσώπων.

Με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του θεσμού των υποτροφιών κρίθηκε αναγκαία η καθιέρωση πλαισίου εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς υιοθέτησε τον ακόλουθο κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και εποπτείας της χορήγησης τους.

 

Β. Υποτροφίες Αριστείας

Προβλέπονται υποτροφίες με σκοπό την επιβράβευση προπτυχιακών φοιτητών,  μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών με εξαιρετική επίδοση στις σπουδές/έρευνα τους. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθορίζει με απόφαση της το συνολικό αριθμό των υποτροφιών ανά κατηγορία υποψηφίων, οι οποίες θα κατανέμονται εξίσου σε όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και το ύψος του χρηματικού ποσού της κάθε υποτροφίας ανά κατηγορία υποψηφίων, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με τα τρέχοντα αποθεματικά της. Έχει δε την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης. Η χρηματοδότηση των παραπάνω υποτροφιών θα προέρχεται από  τα  αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Οι υποτροφίες θα χορηγούνται για ένα έτος (δώδεκα μήνες), προκηρύσσονται την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Β.1. Προπτυχιακοί Φοιτητές

Β.1.1. Προϋποθέσεις για Κατάθεση Υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητα για υποτροφίες αριστείας μπορούν να καταθέσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που φοιτούν για την απόκτηση του 1ου πτυχίου, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο ή το 2ο ή το 3ο έτος σπουδών τους και που εγγράφονται στο 3ο ή στο 5ο ή στο 7ο εξάμηνο αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και να μην λαμβάνουν υποτροφία από οποιοδήποτε άλλο φορέα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Β.1.2. Κριτήρια Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων είναι ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών. Η χορήγηση υποτροφίας γίνεται με βάση τη βαθμολογική επίδοση των φοιτητών και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς οι υποψήφιοι/ες όλα τα μαθήματα των προηγουμένων ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία, θα συνυπολογίζονται: α) η λήψη υποτροφίας από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, με προβάδισμα σε αυτούς που δεν έχουν ήδη λάβει, β) το έτος σπουδών, με προβάδισμα του φοιτητή/ιας  που  βρίσκεται  σε  μεγαλύτερο  έτος σπουδών.

Β.1.3. Διαδικασία Επιλογής

Οι υποψήφιοι καταθέτουν μετά την πρόσκληση στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας),
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.1.1.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι αν ο υποψήφιος λάβει την υποτροφία υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μετεγγραφής του, ώστε να διακοπεί η υποτροφία.

Η Επιτροπή Ερευνών ορίζει Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επικυρώνει τα πρακτικά αξιολόγησης των εν λόγω επιτροπών.

 

Β.2. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες Ερευνητές

Β.2.1. Προϋποθέσεις για Κατάθεση Υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητα για υποτροφίες αριστείας μπορούν να καταθέσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών τους και εγγράφονται στο 3ο εξάμηνο, οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν ολοκληρώσει το 1ο ή το 2ο ή το 3ο έτος των σπουδών τους και οι μεταδιδάκτορες ερευνητές που έχουν ολοκληρώσει το 1ο ή το 2ο έτος της έρευνας τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και να μην λαμβάνουν υποτροφία από οποιοδήποτε άλλο φορέα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Β.2.2. Κριτήρια Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων είναι ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών. Η χορήγηση υποτροφίας γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τη βαθμολογική επίδοση των στα μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου των σπουδών τους και με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία, το ποσό της υποτροφίας θα κατανέμεται εξίσου σε όλους τους ισοβαθμίσαντες.
 • Για τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταδιδάκτορες ερευνητές το κάθε μορφής ερευνητικό ή αναπτυξιακό έργο του υποψηφίου καθώς και η συμβολή του στο εκπαιδευτικό/εργαστηριακό/ερευνητικό έργο των Τμημάτων.
Β.2.3. Διαδικασία Επιλογής

Οι υποψήφιοι καταθέτουν μετά την πρόσκληση στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας),
 2. Τίτλους Σπουδών,
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές),
 4. Αναλυτικό βιογραφικό,
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.2.1.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι αν ο υποψήφιος λάβει την υποτροφία υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μετεγγραφής του, ώστε να διακοπεί η υποτροφία.

Η Επιτροπή Ερευνών ορίζει Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επικυρώνει τα πρακτικά αξιολόγησης των εν λόγω επιτροπών.

 

Γ. Ανταποδοτικές Υποτροφίες για Παροχή Έργου

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών προβλέπονται ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η ωριαία αποζημίωση θα καθορίζεται με απόφαση του ΕΛΚΕ. Το ακριβές αντικείμενο του έργου που θα παρέχει ο/η υπότροφος θα αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση των υποτροφιών καθώς επίσης και στη σχετική σύμβαση που θα υπογράφεται.

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθορίζει με απόφαση της το συνολικό αριθμό των υποτροφιών, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με τα τρέχοντα αποθεματικά της και τις ανάγκες του Ιδρύματος για παροχή έργου. Έχει δε την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης. Η χρηματοδότηση των παραπάνω υποτροφιών θα προέρχεται από  τα  αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Οι υποτροφίες θα χορηγούνται για ένα έτος (δώδεκα μήνες), προκηρύσσονται την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Γ.1. Προϋποθέσεις για Κατάθεση Υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητα για ανταποδοτικές υποτροφίες παροχής έργου μπορούν να καταθέσουν:

 • οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς που φοιτούν για την απόκτηση του 1ου πτυχίου, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο ή το 2ο ή το 3ο έτος σπουδών τους και που εγγράφονται στο 3ο ή στο 5ο ή στο 7ο εξάμηνο αντίστοιχα.
 • οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών τους και εγγράφονται στο 3ο εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν πρέπει να λαμβάνουν υποτροφία από οποιοδήποτε άλλο φορέα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υπότροφοι μπορούν να αμείβονται συγχρόνως και ως ελεύθεροι επαγγελματίες από άλλο έργο που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ, αρκεί να μην υπερβαίνουν σε συνολική απασχόληση τις 143,33 ώρες το μήνα.

 

Γ.2. Κριτήρια Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων είναι ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών. Η χορήγηση υποτροφίας γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισχύουν τα ίδια κριτήρια με αυτά που αναφέρονται στην ενότητα Β1.2, επαυξημένα με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων / γνώσεων του υποψηφίου που σχετίζονται με το απαιτούμενο από το Ίδρυμα έργο.
 • Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ισχύουν τα ίδια κριτήρια με αυτά που αναφέρονται στην ενότητα Β2.2 (για μεταπτυχιακούς φοιτητές), επαυξημένα με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων / γνώσεων του υποψηφίου που σχετίζονται με το απαιτούμενο από το Ίδρυμα έργο.

 

Γ.3. Διαδικασία Επιλογής

Οι υποψήφιοι καταθέτουν μετά την πρόσκληση στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας),
 2. Τίτλους Σπουδών (μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές),
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 4. Αναλυτικό βιογραφικό,
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου Γ.1.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι αν ο υποψήφιος λάβει την υποτροφία υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μετεγγραφής του, ώστε να διακοπεί η υποτροφία.

Η Επιτροπή Ερευνών ορίζει Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επικυρώνει τα πρακτικά αξιολόγησης των εν λόγω επιτροπών.

 

Δ. Ανταποδοτικές Υποτροφίες στο Πλαίσιο Ερευνητικών/Αναπτυξιακών Έργων

Για φοιτητές και φοιτήτριες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που φοιτούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ή είναι υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές και δραστηριοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, προβλέπονται ανταποδοτικές υποτροφίες συμμετοχής σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα. Οι ανταποδοτικές αυτές υποτροφίες θα καλύπτονται από πόρους που προέρχονται από τα προγράμματα αυτά και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από το χρηματοδότη.

Οι υπότροφοι θα εντάσσονται στις ερευνητικές ομάδες των έργων και οι υποτροφίες θα χορηγούνται σε βάρος του προϋπολογισμού για δαπάνες της κατηγορίας «Υποτροφίες».

Το πλήθος των υποτρόφων, η διάρκεια, το χρηματικό ποσό για την κάθε υποτροφία, καθώς και η περιγραφή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κάθε υποτροφία, προτείνονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών.

 

Δ.1. Προϋποθέσεις για Κατάθεση Υποψηφιοτήτων

Για όλες τις κατηγορίες υποτροφιών οι υποψήφιοι δεν πρέπει να  κατέχουν  έμμισθη θέση “πλήρους απασχόλησης” στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν πρέπει  να λαμβάνουν  άλλη  υποτροφία  με  την  ιδιότητα προπτυχιακού φοιτητή ή μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψηφίου διδάκτορα ή μεταδιδάκτορα ερευνητή. Οι υπότροφοι μπορούν να αμείβονται συγχρόνως και ως ελεύθεροι επαγγελματίες από άλλο έργο που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ, αρκεί να μην υπερβαίνουν σε συνολική απασχόληση τις 143,33 ώρες το μήνα.

 

Δ.2. Διαδικασία Επιλογής

Για κάθε υποτροφία ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου υποβάλει στον ΕΛΚΕ αίτημα για τη δημοσίευση πρόσκλησης μαζί με όλη την απαιτούμενη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης. Επίσης, στο προαναφερόμενο αίτημα ο Επιστημονικά Υπεύθυνος  εισηγείται την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ συναφούς αντικειμένου με τις δραστηριότητες που θα αναλάβει ο υπότροφος. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου.

Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει τη δημοσίευση της πρόσκλησης δεσμεύει τις προβλεπόμενες πιστώσεις και συγκροτεί την Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν μετά την πρόσκληση στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας),
 2. Τίτλους Σπουδών
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (μόνο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές),
 4. Αναλυτικό βιογραφικό
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου Δ.1.

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη συνέχεια ολοκληρώνει την διαδικασία με βάση το πλαίσιο διαχείρισης του κατά περίπτωση έργου και τον υπάρχοντα οδηγό  χρηματοδότησης. Η τελική έγκριση για τη χορήγηση της υποτροφίας πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών με βάση την εισήγηση της σχετικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Στα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως αυτά έχουν οριστεί από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω:

 • Τίτλοι σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πρόσκλησης θέσης.
 • Το συνολικό επιστημονικό/ερευνητικό έργο (π.χ. δημοσιεύσεις σε  διεθνή επιστημονικά  περιοδικά ή/και  συνέδρια, συμμετοχή σε άλλα έργα κλπ.).
 • Άλλες απαιτούμενες δεξιότητες για την εκτέλεση του έργου.

 

Ε. Λοιπές Ρυθμίσεις

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τον ανωτέρω Κανονισμό οποιαδήποτε στιγμή με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία και εφαρμογή του.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη Σύγκλητο.

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης