Οδηγός Χρηματοδότησης

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΔ) περιγράφει συνοπτικά τις διαδικασίες εκπόνησης έργων μέσω του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ). Στα «Έργα» περιλαμβάνονται: Ερευνητικά Προγράμματα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Προγράμματα για την Απόκτηση Υποδομής, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, Μελέτες, κλπ.

Στόχοι του ΟΧΔ είναι:
• Η κωδικοποίηση των αποφάσεων της ΕΕ και των οδηγιών που απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο στα διάφορα στάδια εκπόνησης έργων.
• Η βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στην εκπόνηση έργων.
• Η ταχεία εξοικείωση των νέων μελών ΔΕΠ και των στελεχών του ΚΕΠΠ με τις διαδικασίες εκπόνησης έργων.
• Ο προσδιορισμός των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων στην εκπόνηση έργων.
• Η τυποποίηση των διαδικασιών και η καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας του ΚΕΠΠ.
• Η συμμόρφωση με την ΚΥΑ 679/22.8.96 για σύνταξη και δημοσίευση ΟΧΔ.