Στοιχεία Έκδοσης Παραστατικών

Συναλλαγές Εσωτερικού

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Πειραιώς

Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 91, Πειραιάς 18533

Α.Φ.Μ.: 090037284

Δ.Ο.Υ.: Α΄ Πειραιά

Συναλλαγές Εξωτερικού

University of Piraeus Research Center (ELKE)

Research Committee of University of Piraeus

VAT: EL 090037284, D.O.Υ. Α’ Piraeus

91 Al. Papanastasiou Str.

GR-18533  PIRAEUS

GREECE