Ανακοινώσεις

25 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.136 (202100265/25-01-2021)

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) υλοποιεί το Υποέργο 1 με τίτλο «Εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠαΠει) στο […]
25 Ιανουαρίου 2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.097 (202011854/01-12-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202100255-25/01/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΝ6469Β7Τ-ΤΚ1) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202011854/01.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΛΨ4469Β7Τ-Κ4Α), στο […]
22 Ιανουαρίου 2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.417 (202013343/15-12-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202100165 22/1/2021 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202013343 15/12/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΧΛΚ469Β7Τ-0ΑΥ), στο […]
22 Ιανουαρίου 2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.086 (202013501/16-12-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202100167 22/1/2021 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202013501 16/12/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 695Β469Β7Τ-Π5Π), στο […]
22 Ιανουαρίου 2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.086 (202012690/10-12-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202100166 22/1/2021 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202012690 10/12/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΣΩΨ469Β7Τ-ΝΩ6), στο […]
22 Ιανουαρίου 2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.592 (202012144/03-12-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202100164 22/1/2021 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202012144 03/12/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΑ89469Β7Τ-0ΡΗ), στο […]
22 Ιανουαρίου 2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.595 (202013337/15-12-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202100163 22/1/2021 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202013337 15/12/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ40Φ469Β7Τ-ΞΔ7), στο […]
22 Ιανουαρίου 2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.087 (202012589/09-12-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202012589/09-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω0ΣΣ469Β7Τ-8ΒΔ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.087 […]
21 Ιανουαρίου 2021

Ενημέρωση για την Υποβολή Προτάσεων ΕΔΒΜ143 (222/21-01-2020)

Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» και κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ143.
20 Ιανουαρίου 2021

Επικαιροποίηση στοιχείων καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και […]