Ανακοινώσεις

10 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.084 (202005472/12-06-2020)

Εγκρίνεται το αποτέλεσμα του από 07.07.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202005472-12/06/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9M1X469B7T-AΩ7), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με […]
9 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.341 (202006510/09-07-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ), θα υλοποιήσει κατά το διάστημα από 01/10/2020 – 31/12/2021 την Πράξη με και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο […]
9 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.681 (202005312/04-06-2020)

Ανακοίνωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202005312/04-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΗΧ469Β7Τ-9Δ0), στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό […]
8 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202003701/15-04-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202003701/15-04-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 90Ω8469Β7Τ-6ΜΓ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «C.533 Οριζόντιες […]
8 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.974 (202006390/06-07-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 1ος Κύκλος Επανίδρυση» (κ.ε. B.974) προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης […]
8 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.974 (202006388-06072020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 1ος Κύκλος Επανίδρυση» (κ.ε. B.974) προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης […]
29 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.117 (202006015/29-06-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «InteropEHRate — Interoperable EHRs […]
29 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.628 (202004548/21-05-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202005864-26/6/2020 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. . 202004548/21-05-2020Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΝΙΞ469Β7Τ-ΑΔ1), στο πλαίσιο υλοποίησης […]
29 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.686 (202005319/04-06-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202005865 26/6/2020 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202005319/4.6.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΛΗΝ469Β7Τ-Β6Υ), στο πλαίσιο […]
26 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.217 (202005346/04-06-2020)

Εγκρίνονται τα αποτελέσματα του με Αρ. Πρωτ.: 202005811 /25-06-2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202005346 – 04/06/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Ι2Σ469Β7Τ-Κ7Φ), στο […]