Ανακοινώσεις

20 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.494 (202010106/20-10-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «beHEALTHIER – Δημιουργία Πολιτικών Υγείας από Δεδομένα Συλλογικής […]
19 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.494 (202010086/19-10-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «beHEALTHIER – Δημιουργία Πολιτικών Υγείας από Δεδομένα Συλλογικής […]
19 Οκτωβρίου 2020

Οδηγίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας για τα ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8769/13-10-2020)

16 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.193 (202010032/16-10-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «NETPHISH: Ανάπτυξη Καινοτόμου Εργαλείου τελικού χρήστη για την […]
16 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.127 (202010021/16-10-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το ερευνητικό έργο με τίτλο «PolicyCLOUD – Policy Management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του […]
16 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.125 (202010020/16-10-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το ερευνητικό έργο με τίτλο «INFINITECH – Tailored IoT & BigData Sandboxes and Testbeds for Smart, Autonomous and Personalized Services in the European Finance and Insurance Services Ecosystem», το […]
16 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.194 (202010015/16-10-2020)

Ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.)  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  με  την  επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «RECENT – Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαμοιρασμού δικτυακών πόρων για […]
15 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.122 (202009974/15-10-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/2021, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]
15 Οκτωβρίου 2020

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο Α.001 (202009961/15-10-2020)

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΚΕΠΠ). […]
15 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση της Θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή σε Θέματα Έρευνας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (28849/13-10-2020)