Ανακοινώσεις

16 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.229 (202000013/14-01-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 02/08/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]
16 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (202000011/14-01-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]
8 Ιανουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.631 (201915800/19-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201919312 20/12/2019 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201915800 19/11/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΔΛΛ469Β7Τ-Ν1Α), στο […]
31 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.490 (201919751/31-12-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «FACTLOG: Energy-aware Factory Analytics […]
31 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.023 (201919749/31-12-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Επανίδρυση (2ος κύκλος)» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/09/2019 έως […]
31 Δεκεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.490 (201916693/29-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201919747/31-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ2Ξ469Β7Τ-Ξ53) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 201916693/29-11-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία […]
30 Δεκεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.218 (201916084/21-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201919616 30/12/2019 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201916084 21/11/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡΨΘ469Β7Τ-ΒΡ1), στο […]
30 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195 (201919746/30-12-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSITION: Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος  σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση» και με κωδικό MIS 5031295, προτίθεται να χορηγήσει […]
27 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.084 (201919591/27-12-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ: Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες» και με κωδικό MIS 5031293, προτίθεται να συνεργαστεί με […]
27 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.084 (201919589/27-12-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ: Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες» και με κωδικό MIS 5031293, προτίθεται να χορηγήσει μία […]