Ανακοινώσεις

24 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.195

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «TERRANOVA: Terabit/s Wireless Connectivity by TeraHertz innovative technologies […]
24 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.371

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201904867/24.04.2019 (ΑΔΑ: 69ΩΑ469Β7Τ-ΠΗΙ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901780/05.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΝΤΟ469Β7Τ-ΙΤ).
24 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.177

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201904863/24.04.2019 (ΑΔΑ: 7Ζ3Β469Β7Τ-ΒΒΞ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901780/05.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΞ7469Β7Τ-Δ2Π).
24 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.260

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201904861/24.04.2019 (ΑΔΑ:Ψ9Ξ0469Β7Τ-8ΝΡ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201900815-19/02/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Κ43469Β7Τ-ΤΒΥ), στο πλαίσιο […]
18 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.195

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSITION – Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση» και με κωδικό MIS 5031295, προτίθεται να […]
18 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.416

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να χορηγήσει μία (1) ανταποδοτική υποτροφία φυσικού προσώπου  µε χρονική διάρκεια από την 01/06/2019 μέχρι την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου (28/03/2022).  Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να […]
16 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο B.383

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TOURISMED» προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της […]
16 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.084

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ: Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες» και με κωδικό MIS 5031293, προτίθεται να χορηγήσει μία […]
15 Απριλίου 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 19-04-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 (19/04/2019) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 (18/04/2019) στις 14:00.
12 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.022

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201903977/12-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΥΤ469Β7Τ-ΨΩΕ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901986/13-03-2019  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΕ66469Β7Τ-Ν9Ω), στο […]