Ανακοινώσεις

19 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 21-06-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 (21/06/2019) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 (20/06/2019) στις 14:00.
10 Ιουνίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.227

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201905093/10-05-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9H5N469B7T-IΛΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.227 […]
7 Ιουνίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.350

Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201902056/15-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΟΤ1469Β7Τ-Π0Ψ), στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα και […]
5 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 07-06-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 (07/06/2019) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 (06/06/2019) στις 14:00.
4 Ιουνίου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Υποβολή Προτάσεων: ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος Κύκλος» (Συχνές Ερωτήσεις)

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (1η) έκδοση του αρχείου «Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αφορά σε ορθή επανάληψη της απάντησης της ερώτησης 61, όπου πλέον αναφέρονται οι ακριβείς προϋποθέσεις κάτω από […]
30 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.290

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου  – C.290» και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα […]
28 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 31-05-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 31 Μαϊου 2019 (31/05/2019) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Κατάθεση θεμάτων το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 30 Μαϊου 2019 (30/05/2019) στις 14:00.
28 Μαΐου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Υποβολή Προτάσεων: ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 2ος Κύκλος» (Παράταση Υποβολής)

 Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – […]
27 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.416

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201905809/24-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΝ9469Β7Τ-9ΩΥ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201904438/17-04-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΖΦ9469Β7Τ-Β01), στο […]
24 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905831/24.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΛΟΧ469Β7Τ-ΙΣΔ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201904336/16.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΣΟΟ469Β7Τ-5ΗΜ), στο […]