Ανακοινώσεις

26 Νοεμβρίου 2021

Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με κ.ε C.758 (202112268/05-11-2021)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωί 202113091 /26.11.2021 (ΑΔΑ: 66ΘΞ469Β7Τ-29Μ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202112268/05.11.2021Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΗΩΠ469Β7Τ-ΡΙ4), στο […]
26 Νοεμβρίου 2021

Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με κ.ε C.760 (202112264/05-11-2021)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωί 202113090 /26.11.2021 (ΑΔΑ: Ω2ΗΗ469Β7Τ-ΦΘ4) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202112264/05.11.2021Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΒΟΗ469Β7Τ-Ι3Ψ), στο […]
26 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του έργου με κ.ε C.136 (202113109/26-11-2021)

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) υλοποιεί το Υποέργο 1 με τίτλο «Εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Πειραιώς […]
26 Νοεμβρίου 2021

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.670 (202110310/27-09-2021)

Εγκρίνεται αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 202110310/27-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΨΝΔ7469Β7Τ-ΗΦ7) και στην ιστοσελίδα του […]
25 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «VesselAI: Enabling Maritime Digitalization by Extreme-scale Analytics, AI and Digital Twins» και με κ.ε C.659 (202113008/25-11-2021)

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «VesselAI: Enabling Maritime Digitalization by Extreme-scale Analytics, AI and Digital Twins» (Grant Agreement 957237) και με κωδικό έργου C.659 […]
24 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν σε «Έρευνα/Μέτρηση με στόχο την αποτύπωση της πρόθεσης των Ελλήνων να φροντίσουν ή όχι και υπό ποιες προϋποθέσεις τους στενούς συγγενείς τους στο μέλλον», με κωδικό έργου C.710 (202112811/24-11-2021)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν σε «Έρευνα/Μέτρηση με στόχο την αποτύπωση της πρόθεσης των Ελλήνων να φροντίσουν ή όχι και υπό ποιες προϋποθέσεις τους στενούς συγγενείς τους στο μέλλον», με κωδικό […]
23 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό έργου C.846 (202112788/23-11-2021)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος στο πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 και στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 στο […]
23 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια συγγραμμάτων για τις ανάγκες του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” 3ος Κύκλος με κ.ε. C.353 (202112776/23-11-2021)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Π/Υ: δέκα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτά (10.980,20€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 6% (Καθαρό ποσό 10.358,68€ € και Φ.Π.Α. 6% 621,52€).
22 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων – ΚΑ107_2020 -2023» με κ.ε C.632 (202112754/22-11-2021)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από 01/01/2022 έως 31/03/2023, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της συνολικής διάρκειας […]
22 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του έργου C.727 (202112743/22-11-2021)

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «RE SAMPLE/REal-time data monitoring for Shared, Adaptive, Multi-domain and Personalised prediction and decision making for Long-term Pulmonary care Ecosystem»(Grant Agreement 965315), που χρηματοδοτείται από την […]