Ανακοινώσεις

27 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202002076/03-03-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202002076-03/03/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Η7Γ469Β7Τ-ΘΧΝ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «C.533 Οριζόντιες […]
23 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.539 (202001912/27-02-2020)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001912/27-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Β.539
23 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.529 (202001902/27-02-2020)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001902/27-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Β.529    
23 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.610 (202001896/27-02-2020)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001896/27-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Β.610
23 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.430 (202001884/27-02-2020)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001884/27-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – C.430
23 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.421 (202001894/27-02-2020)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001894/27-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – C.421
23 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.311 (202000979/12-02-2020)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202000979/12-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – C.311 
20 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.004 (202000836/07-02-2020)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 202000836/07-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΨΦΩΕ469Β7Τ-2Γ9) και στην ιστοσελίδα […]
16 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.119 (202001062/17-02-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001062/17-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΗΓΖ469Β7Τ-379) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «C.119 CHOROLOGOS […]
16 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του ΕΛΚΕ

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020), σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με στόχο τη αντιμετώπιση της […]