Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

20 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.457 (202010411/29-10-2020)

της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202010411 29/10/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΞΩΦ469Β7Τ-ΙΛΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «a cyberSecurity Platform […]
20 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.086 (202010412/29-10-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202011244 20/11/2020 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202010412 29/10/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΕΕΝ469Β7Τ-ΗΞΙ), στο […]
16 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.084 (202011090/13-11-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ:Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη […]
16 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.194 (202010015/16-10-2020)

Εγκρίνεται το αποτέλεσμα του από 06.11.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202010015/16-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΓΒΠ469Β7Τ-7ΕΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργουμε τίτλο«RECENT […]
16 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.193 (202010032/16-10-2020)

Εγκρίνεται το αποτέλεσμα του από 06.11.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202010032/16-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0ΠΗ469Β7Τ-98Ψ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργουμε τίτλο […]
13 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.301 (202011067/13-11-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»-ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ- C.301» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα φυσικό πρόσωπο, με χρονική […]
12 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.122 (202009974/15-10-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202009974/15-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ4ΟΥ469Β7Τ-ΚΗΞ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «C.122 SOUNDSCAPES […]
12 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.229 (202009847/09-10-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202009847– 09/10/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ1Ε0469Β7Τ-ΦΑΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο […]
11 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.127 (202010021/16-10-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202011039/11.11.2020 (ΑΔΑ: 67ΒΖ469Β7Τ-ΝΙΓ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202010021/16.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΥΥΑ469Β7Τ-5ΚΣ), στο […]
11 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.125 (202010020/16-10-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202011036/11.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΕΡ469Β7Τ-Υ4Δ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202010020/16.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 91ΞΩ469Β7Τ-Ο0Η), στο […]