Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

13 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195 (201914209/14-10-2019)

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201915715/13.11.2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΣ469Β7Τ-ΚΞΚ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201914209/14.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : 6ΝΦ7469Β7Τ-2ΙΣ), στο […]
13 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.192 (201915714/13-11-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΕΛΙΤΥ – Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Ενσωματωμένων Λύσεων ασφάλειας για τεχνολογίες Internet of Things σε ηλεκτρονικές υπηρεσίας Υγείας» και με […]
6 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (201913702/02-10-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201915298/06-11-2019 (ΑΔΑ: 92ΘΞ469Β7Τ-ΡΤΛ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201913702/02-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ2Ε2469Β7Τ-917), στο […]
6 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.973 (201910858/01-08-2019 )

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201915306 /06-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΚΗ469Β7Τ-ΡΞ0) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910858/01-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω7ΗΙ469Β7Τ-8Β2), […]
1 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.215 (201914477/01-11-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «CityZEN – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών και παροχής υπηρεσιών IoT για την έξυπνη πόλη» και με κωδικό MIS 5030185, […]
21 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.098 (201914477/21-10-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιεί το Υποέργο 1 αυτεπιστασίας (εκτέλεση με ίδια μέσα) του Έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς για […]
21 Οκτωβρίου 2019

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (201914476/21-10-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]
17 Οκτωβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (Κατηγορία 5, 6 και 7)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201914337/17.10.2019 (ΑΔΑ:ΩΩ20469Β7Τ-ΑΟ4) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201911050/02-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω7Β3469Β7Τ-Μ9Ε), στο πλαίσιο […]
17 Οκτωβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.419

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201914336/17-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΓΧ469Β7Τ-ΥΜ6) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910775 /01-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6557469Β7Τ-Π5Δ), […]
14 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSITION: Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση» και με κωδικό MIS 5031295, προτίθεται να χορηγήσει […]