Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

24 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905831/24.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΛΟΧ469Β7Τ-ΙΣΔ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201904336/16.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΣΟΟ469Β7Τ-5ΗΜ), στο […]
24 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.418

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 – ΠΜΣ επανίδρυσης» (C.418) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) […]
21 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.383

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905524/20.05.2019 (ΑΔΑ: ΡΠ85469Β7Τ-8ΟΤ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201904334/16.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΡΟΛΕ469Β7Τ-4Μ2), στο […]
21 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.196

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905523/20.05.2019 (ΑΔΑ: Ρ072469Β7Τ-Υ7Ν) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201903078/02.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΓΗΙ469Β7Τ-ΒΧΦ), στο […]
21 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.320

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο Π.Μ.Σ. «MSc In Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική)» (C.320) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την γραμματειακή υποστήριξη […]
20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου A.997

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωποµε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/10/2019, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]
20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.112

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2021 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε […]
17 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.107

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201905481/17.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΞΔΥ469Β7Τ-2Ν6) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201903421/05.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒ7Λ469Β7Τ-Ψ9Υ)
14 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.410

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε ένα(1)φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/12/2022, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της […]
13 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.084

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905064/10.05.2019 (ΑΔΑ:ΨΟΡΟ469Β7Τ-7ΟΜ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201904270/16.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΩ2Θ469Β7Τ-ΔΧΟ), στο πλαίσιο […]