Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

15 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.084

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ: Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες» και με κωδικό MIS 5031293, προτίθεται να συνεργαστεί με […]
15 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.350

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες, 1ος Κύκλος, κ.ε. C.350» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι για πέντε ανθρωπομήνες και […]
14 Μαρτίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B.689

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201901881/07.03.2019 (ΑΔΑ: Ω8ΗΤ469Β7Τ-67Ψ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201819916/17.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΩΞ7469Β7Τ). Τα ανωτέρω […]
13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.022

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Επανίδρυση (1ος κύκλος)» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/09/2018 έως28/02/2020 […]
13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.012

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Επανίδρυση (1ος κύκλος)». Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/09/2018 έως28/02/2020 με […]
13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.003

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονική Μάθηση Επανίδρυση (1ος κύκλος)» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/09/2018 έως28/02/2020 με δυνατότητα […]
12 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.085

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες  πολυτροπικής  μηχανικής μάθησης  και  επεξεργασίας  σήματος από ετερογενείς πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων […]
8 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.084

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ: Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες» και με κωδικό MIS 5031293, προτίθεται να συνεργαστεί με […]
6 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.117

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «InteropEHRate — Interoperable EHRs […]
5 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.177

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Εθνική Συμμετοχή e-SENS 2016-2017» πουχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου […]