201713669/30-11-2017

17 Ιανουαρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έργου B717

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201713669/30.11.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΥΚΖ469Β7Τ-ΩΓΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο […]
1 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β717

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «OPERANDO – Online Privacy Enforcement, Rights Assurance and Optimization» (Grant Agreement 653704) πουχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. […]