201715793/22-12-2017

12 Φεβρουαρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έργου B722

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201715793 – 2/12/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΡΨΕ469Β7Τ-ΛΒΟ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SocialProtectionInnovativeInvestmentinLongTermCare – SPRINT». Σχετικά αρχεία
22 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β722

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, µε χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/05/2018 και µε δυνατότητα ανανέωσης. Παρακαλούνται όλοι οι […]