201800906/05-02-2018

21 Μαρτίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έργου B729

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201800906/05-02-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓ8Ι469Β7Τ-ΣΧΦ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Β.729 Big […]
5 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β729

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «B.729 datACRON: Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting». Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο […]