201802361/07-03-2018

3 Απριλίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B729

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201802361/07-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Π6Η469Β7Τ-Ι59), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Β.729 Big […]
8 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B729

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «B.729 datACRON: Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνεργαστεί […]