201803889/02-04-2018

4 Μαΐου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B725

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201803889/2.4.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΕΧΨ469Β7Τ-ΤΑΛ), στο πλαίσιο του έργου με κωδικό B725 και […]
2 Απριλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B725

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο«Transitions Pathways and Risk Analysis for Climate Change Mitigation […]