201805248/15-05-2018

18 Ιουνίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B647

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201805248/15.05.2018  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΣΜ4469Β7Τ-Π9Λ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «PRACTICIES – Partnership against violent radicalization in […]
15 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B647

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Partnership against violent radicalization in the cities – PRACTICIES» (Grant Agreement 740072) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση […]