201806676/21-06-2018

26 Σεπτεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου C.011.020

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201806676/21-06-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΖΩΡ469Β7Τ-Τ58), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνοοικονομική […]
21 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.011.020

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων”»», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, […]