201807712/06-07-2018

14 Σεπτεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C130

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201807712/06.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΗΑ8469Β7Τ-Ω11), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών […]
6 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C130

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) υλοποιεί το Υποέργο 1 με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»» της […]