201808746/25-07-2018

25 Ιουλίου 2018

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή του αριθμ. 276/18-7-2018 ενέκρινε την επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση […]