201809341/01-08-2018

14 Σεπτεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β377

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201809341/01-08-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6YOΘ469Β7Τ-Δ7Λ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SAFERtec: Security […]
1 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B377

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να […]