201809517/01-08-2018

29 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.953

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρότασης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201809517/01/08/2018Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 65Ω0469Β7Τ-ΧΘ2), του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ, […]
1 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B953

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο έργου «ΠΜΣ Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών», 4ος Κύκλος, κ.ε. B.953, Μία (1) θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για […]