201810299/31-08-2018

26 Σεπτεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου C104

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201810299/31-08-2018Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΤΝ7469Β7Τ-ΝΔΟ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο«Μετάβαση στην πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και της παροχής […]
31 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C104

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Μετάβαση στην πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και της παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής», προτίθεται να […]