201810586/14-09-2018

29 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.130

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201810586/14.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙ4Σ469Β7Τ-Θ0Ρ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών […]
14 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C130

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) υλοποιεί το Υποέργο 1 με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη […]