201810967/25-09-2018

29 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.439

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρότασης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201810967/25-09-2018Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΝΨΛ469Β7Τ-ΧΦ6), του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΠΜΣ στη […]
25 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B439

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο έργου «ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη», 16ος Κύκλος, κ.ε. B.439, Μία (1) θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για τον «Συντονισμό δραστηριοτήτων […]