201812105/19-10-2018

23 Νοεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.167

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201812105/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έρευνα – Μελέτη […]
19 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C167

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Έρευνα – Μελέτη για Στρατηγικό Σχέδιο Προσέλκυσης Ομογενειακού Τουρισμού για την Περιφέρεια Πελοποννήσου», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης […]