201812155/23-10-2018

14 Νοεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.759.006

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201812155/23.10.2018  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σχετικά αρχεία
23 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.759.006

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠ ΑΝΕΚ) με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το Επιχειρησιακό […]