201812356/29-10-2018

6 Δεκεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.645

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201812356/29.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9630469Β7Τ-Ω2Φ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5GTANGO […]
29 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.645

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «5GTANGO — 5G Development and validation platform […]