201813107/23-11-2018

20 Δεκεμβρίου 2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.677

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201813107/23.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥΜΧ469Β7Τ-ΟΞΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BigDataStack: High–performance data–centric stack for big […]
23 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο Β.677

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠ ΑΝΕΚ) με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το Επιχειρησιακό […]