201816072/21-12-2018

14 Φεβρουαρίου 2019

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201816072/21.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ7ΛΜ469Β7Τ-ΞΣ6), στο πλαίσιο του έργου «Επιτροπή Ερευνών» (Α.001). […]
21 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο A.001

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη […]